دلکم شکسته!!!!!!

صدای گیتار و سازی شکسته.....

شکوه عشق و قلبی شکسته....

سقف اتاق و دیواری شکسته.....

قایقران رود و پارویی شکسته....

عقاب دشت و بالهایی شکسته....

انسانیت و مردکی دست و پا شکسته....

همه و همه میگویند قلب کیوان!... آرام و آهسته اکنون شکسته!!!!

/ 1 نظر / 9 بازدید
طوبی

چرا قلب کیوان شکسته؟ هیچ وقت دیگه خدا نکنه قلب کیوان بشکنه . [فرشته]