آرام و سبک در شب فرود باران...

چیک چیک بارون... تنهای تنها.... زمین خیس.... قدم های محکم آشنا... آسمان تاریک.. تنفسی پر ز غوغا.. نفس و نفس... تپش...تپش... و من عابر کوچه ها!!

 قدم... قدم... نفس... نفس... اندیشه... و اندیشه.... اندیشه دستان گرمت در سرمای دستانم.... اندیشه چای دارچین در دستان من و تو... اندیشه ای در سلطه من تو با طعم خیس باران... اندیشه ای به بلندای آسمان... اندیشه ای پر از یاد فرود دختری از آبی آسمان... لطیف... لطیف... لطیف....

قدم ... قدم... آواز زیر لب.... لبخند...لبخند.... سقوط و سقوط ... سقوط خوش باران... سقوط رویای زیبای خوشبختی... سقوط معجزه به تو رسیدن...  سقوط آزادی و پرواز.....

قدم... قدم... امید امید... و بازهم باران.... بازهم لبخند... تنهای تنها در اندیشه و فکر فردا.... برای من... برای تو...

 آرام و سبک در اولین شب فرود بارانخیال باطل

/ 1 نظر / 24 بازدید
pegah

[لبخند]