شب پشت شب...

شب تاریک... شهر خواب و خسته و من همچنان بیدار... بیدار نگاه تو... بیدار صدای تو... بیدار رد پای تو....

شب تاریک... شهر خواب و خسته... و من همچنان بیدار... در این نور لب تاب در این سکوت دایره وار شب... بیدار کورسویی در دوردست ها ... همان نوری که به زحمت نور نگاهش را در برق نگاهم نظاره گر شده ام...

شب پشت شب... نگاه پشت نگاه... انتظار پشت انتظار... و صورتی چسبیده بر شیشه مه گرفته پنجره ام...

امشب دلکم هوایی شده... هوایی قدم هایی در سرزمینی مالامال از برف... هوایی قلبی گرم گرم... هوایی ردپاهای گرم دختری محبوب و فانوس به دست... امشب دلکم هوایی شده... تا بیابم هر نور و فانوس روشن را.... تا بیابم شعله شعله عشق و امید را...

.

میبینی داری بزرگ میشی کیوان... بزرگ و بزرگتر... و شب همچنان آرامه... درست مثل همیشه... خیلی خیلی آروم... درست مثل قدیمها... همه شهر به خوابی عمیق فرو رفته  و تو همچنان بیداری.. کسی چه می دونه  شاید هنوز هم چراغی در این شهر روشن باشه... و دختر فانوس به دستی در دوردست ها... درست در پس آن کورسوی امید.... دور و دور... خیلی دور ولی گرم و روشن... شاید کیوان... شاید!!!

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
دختر زمین

شاید کیوان شاید تو را هر شب به دست خدا بسپارد به امید آنکه فردا گوشه ی چشمی به او اندازی[نیشخند][زبان]

دخترک تنها

دلــتــنــگــی . . . ؟ حــاضــر √ غــــم . . . ؟ حــاضــر √ درد . . . ؟ حــاضــر √ دوری . . . ؟ حــاضــر √ عــشــق . . . ؟ بلنـــــــــدتر می خوانـــــــــم ، عشــــــــــق . . . ؟ باز هـــــــم نیامــــــــده ؟ ؟ ؟ . . . غیبـــــــــت هایــــــش از حـــــــــد مجاز چنـــــــــدیست کــه گذشتـــــــــه اخــــــــــراجش میــــــــــــــکنم...