سرم که درد می کند!

سرم که درد میکند... هوایت را تنفس می کنم... سرم که درد می کند قدومت را تجسم می کنم.... سرم که درد میکند... وجودت را تصور می کنم.... سرم که درد میکندطلوعت را تقبل می کنم.... سرم که درد میکند نبودت را تحصن می کنم..... سرم که درد میکند هجومت را تجسس می کنم.... سرم که درد میکند... قروبت را تبسم میکنم.....

 

عذاب نبودنت...  این ساعت و این زمان مرا چه سرد میکند....

سراب نبودنت...  در برگ برگ این رمان مرا  چه زرد میکند....

هبوط نبودنت... در سوسوی این گمان مرا چه طرد میکند....

 

سرم که درد میکند... هوای دیدنت... بوئیدنت... بوسیدنت... مرا چه مرد میکند؟!!

پی نوشت: راستی امشب سرم چه درد می کند!

/ 4 نظر / 15 بازدید
رسپینا

به خاطر هیچ کس دست از ارزشهایت نکش چون زمانیکه آن فرد از تو دست بکشد تو میمانی و یک من بی ارزش..!![گل]

زینب عباسی

وقتی سکوت تبسم میشود بر لبهایم یاد این کلبهء آرام بخش در خاطرم می آید[گل]